vprašanja in odgovori

Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva.

  • potrdila
  • portal e-Sodstvo
  • pristojnost
  • bolezen
  • poslovna sposobnost
  • zemljiškoknjižni predlog
  • sprememba osebnih podatkov
Vprašanje Odgovor Področje / Kategorija
Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti? Potrdilo o nekaznovanosti lahko upravičena oseba (fizična ali pravna) pridobi na Ministrstvu za pravosodje. Izpolnjeno vlogo pošljete po pošti na Ministrstvo za pravosodje (Župančičeva 3, 1000... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek? Potrdilo iz 143a. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), da oseba ni v kazenskem postopku, za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, dobite v kazenski pisarni vsakega... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Kje bi lahko dobil potrdilo iz katerega je razvidno, da mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in razlog odvzema? Ob odvzemu vozniškega dovoljenja mora pooblaščena uradna oseba imetniku vozniškega dovoljenja izdati potrdilo o odvzemu, iz katerega je razviden čas odvzema, trajanje in razlog odvzema vozniškega... KAZENSKOPRAVNO/Prekrški
Kako lahko pridem do digitalnega podpisa za e-izvršbo? Digitalni podpis za podajo vlog v postopku e-izvršbe ni potreben, razen če želite v svoj poslovodni sistem implementirati XML shemo za masovno vlaganje predlogov. Za navadne uporabnike zadošča... SPLOŠNO/E-sodstvo
CIVILNOPRAVNO/Izvršba
Kje lahko dobim potrdilo, da zoper mene ni bil začet postopek za odvzem poslovne sposobnosti? Potrdilo o tem, da zoper vas ni bil uveden postopek za odvzem poslovne sposobnosti in da vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost izda nepravdni oddelek pristojnega okrajnega sodišča (glede na... CIVILNOPRAVNO/Nepravda
SPLOŠNO/Sodne takse
Ali lahko sam (s pomočjo certifikata in varnega e-predala) vložim notarsko overjeno izbrisno dovoljenje? Zemljiškoknjižni predlog v elektronski obliki lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim elektronskim podpisom in varni elektronski predal,... SPLOŠNO/E-sodstvo
CIVILNOPRAVNO/Zemljiška knjiga
Kaj lahko naredim, da se sprememba mojega priimka vpiše v zemljiško knjigo pod nepremičnino, katere lastnica sem? Poočitev osebnih podatkov (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča) se lahko izvede z vložitvijo predloga lastnika preko portala e-ZK (tip postopka 115) ali z oddajo predloga na zapisnik... SPLOŠNO/E-sodstvo
    Naenkrat izpiši