Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

informacije za stranke

Poslovanje s strankami

Sodni postopki so formalne narave in potekajo v pisni obliki. Pregled spisa, naročanje kopij listin spisa ali pridobitev osnovnih informacij o svoji zadevi je možna osebno v času uradnih ur sodišča na vpisniku sodišča, ki vodi postopek.

Sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev ali podatkov v zvezi s postopkom. Po telefonu ali z uporabo elektronskih komunikacij lahko udeležencem v postopku sodišče posreduje le tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka (npr. kdaj je razpisan narok).

Javnost sojenja

Sodne obravnave, razen zakonsko določenih izjem, so javne in se jih lahko udeležijo vse polnoletne osebe.

V sodni dvorani se pričakuje vedenje, ki ne ovira dela sodišča. Če z ukrepi, ki jih določa zakon, ni mogoče zagotoviti neoviranega poteka glavne obravnave, lahko senat odredi, da se iz dvorane odstranijo vsi, ki so kot javnost navzoči na glavni obravnavi.

Kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi.

Za več informacij o sodnem sistemu in sodnih postopkih prosimo obiščite spletno stran nasodiscu.si.

Hišni red

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam. Skladno s hišnim redom varnostnik oz. pravosodni policist (v nadaljevanju varnostnik) z vpogledom v osebni dokument preveri identiteto vseh nevabljenih strank. Stranki, ki je namenjena na javno obravnavo kot javnost, varnostnik dovoli vstop v sodno zgradbo le za čas trajanja obravnave.

Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo sodišča skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg posameznih detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočega ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Vstopajoča oseba s prtljago, ki jo odloži na trak pred rentgensko napravo za pregled prtljage, mora dovoliti tudi njen pregled. Če prtljaga vsebuje predmete, ki jih preko naprave ni mogoče identificirati, mora na poziv varnostnika prtljago odpreti in pokazati, za kakšne predmete gre. V nasprotnem se lahko takšni osebi prepreči vstop v sodno stavbo.

V primeru gneče na vhodu v sodno zgradbo ali v primeru okvare rentgenske naprave za pregled prtljage lahko varnostniki opravljajo klasičen pregled prtljage, pri katerem vstopajoča oseba sama odpre prtljago, premika predmete v njej, potegne predmete iz nje ipd., varnostnik pa jo pri tem za potrebe pregleda usmerja z ustnimi navodili.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajočemu vrnejo vsi predmeti in prtljaga, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni v prostoru za varnostnike in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. Brez izrecnega dovoljenja predsednikov, sekretarjev sodišča ali upravnika sodne zgradbe ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki ne želijo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.