Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodna uprava

časovni standardi

Časovni standardi določajo pričakovani čas opravljanja tipičnih procesnih dejanj in reševanja zadev na posameznih vrstah in stopnjah sodišč. Predsednik Vrhovnega sodišča jih na podlagi 60. člena Zakona o sodiščih ob soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, določi za vsako leto posebej.

Časovni standardi so bili prvič določeni za leto 2016. Skladno s takratno metodologijo so bila, glede na povprečno trajanje sodnih postopkov, prvostopenjska sodišča razvrščena v tri skupine: sodišča s (A) krajšimi, (B) srednje dolgimi in © dolgimi postopki. Za sodišča druge stopnje je bil določen dvostopenjski, za sodišče tretje stopnje pa enostopenjski okvir časovnih standardov. Uvrstitev sodišč v določeno skupino je bila vezana na delež rešenih zadev v določenem času. Z nekaj prilagoditvami v vmesnem obdobju je bila tovrstna metodologija v rabi do leta 2022.

Ob upoštevanju mednarodnih priporočil je v letu 2022 projektna skupina za določitev časovnih standardov pri Vrhovnem sodišču pripravila novo metodologijo. Gre za premik k manjši kompleksnosti in večji povednosti podatka. Če se je pri prejšnji metodologiji spremljalo uvrstitev sodišč v določeno skupino glede na določen delež rešenih zadev v določenih časovnih okvirjih, je z letom 2023 za vse vrste zadev določen enoten delež zadev, ki naj se rešijo znotraj določenega števila mesecev. Rezultati se spremljajo kot delež (odstotek) rešenih zadev znotraj časovnega standarda in so na posameznih področjih različni.

Z novo metodologijo se v določanje časovnih standardov uvaja nov vhodni podatek: ocena trajanja referenčnega postopka. Gre za postopek, ki vključuje vsa procesna jamstva ter upošteva tek tipičnega postopka na sodišču in obremenjenost sodišč. Tako bo poleg statističnih podatkov o poslovanju sodišč v časovne standarde ustrezno vključena še kvalitativna dimenzija podatkov o teku sodnih postopkov in obremenjenosti sodišč.

Časovni standardi so se za leto 2023 po novi metodologiji določili le za trajanje celotnega postopka sodišč na prvi stopnji, projektna skupina nadaljuje s pripravo predloga za določitev časovnih standardov za ostala sodišča ter za tipična procesna dejanja (faze postopka) po novi metodologiji.

Časovni standardi niso primerni za ocenjevanje časa reševanja posamezne zadeve ali dela posameznega sodnika, saj je te zaradi specifičnih okoliščin konkretnih primerov treba ocenjevati v vsakem primeru posebej.

 

Časovni standardi za leto 2023
 

Arhiv:

Časovni standardi 2022
Časovni standardi 2021
Časovni standardi 2020
Časovni standardi 2019
Časovni standardi 2018
Časovni standardi 2017
Časovni standardi 2016