vprašanja in odgovori

Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva.

  • notar
  • pristojnost
  • odvetnik
  • potrdila
  • portal e-Sodstvo
  • obrazci
  • preživnina
Vprašanje Odgovor Področje / Kategorija
Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti? Potrdilo o nekaznovanosti lahko upravičena oseba (fizična ali pravna) pridobi na Ministrstvu za pravosodje. Izpolnjeno vlogo pošljete po pošti na Ministrstvo za pravosodje (Župančičeva 3, 1000... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek? Potrdilo iz 143a. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), da oseba ni v kazenskem postopku, za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, dobite v kazenski pisarni vsakega... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem? Oškodovanec lahko od obdolženca terja odškodnino z vložitvijo samostojne civilne tožbe. Premoženjskopravni zahtevek ni obvezen, je pa možnost, ki je v kazenskem postopku dana oškodovancu. Zakon... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
CIVILNOPRAVNO/Pravda
Ali lahko zahtevam izločitev sodnika iz sodnega postopka in kdaj se je dolžan izločiti iz postopka sam? Pogoj za zakonito in pravilno odločanje sodišč je njihova nepristranskost. Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih ter obtožbah zoper njega brez nepotrebnega odlašanja odloča... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
CIVILNOPRAVNO/Pravda
UPRAVNOPRAVNO/Upravno sodstvo
Katere oblike alternativnega izvrševanja kazni zapora poznamo pri nas? Nadomestne oblike izvrševanja kazni zapora (ne gre za alternativo zaporu, saj je zaporna kazen že izrečena, zato je ustrezneje govoriti o nadomestnem izvrševanju zaporne kazni), ki jih v slovenskem... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Podali smo predlog za izvajanje družbeno koristnega dela. Kdo o tem odloča in kako to poteka? Sodišče lahko pod določenimi pogoji nadomesti kazen zapora do dveh let ali izrečeno denarno kazen z izvrševanjem dela v splošno korist, ki ga pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo v... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Kako se sodišče odloča o predlaganem alternativnem izvrševanju kazni zapora v konkretnem primeru? "Pri presoji smotrnosti izreka nadomestne izvršitve zaporne kazni sodišče upošteva težo dejanja, vzroke za dejanje in okoliščine, v katerih je bilo storjeno ter nevarnost, ki jo storilec... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
    Naenkrat izpiši