vprašanja in odgovori

Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva.

  • zapor
  • globa
  • pristojnost
  • denarna kazen
  • tožilec
  • CURS
  • potrdila
Vprašanje Odgovor Področje / Kategorija
Katere oblike alternativnega izvrševanja kazni zapora poznamo pri nas? Nadomestne oblike izvrševanja kazni zapora (ne gre za alternativo zaporu, saj je zaporna kazen že izrečena, zato je ustrezneje govoriti o nadomestnem izvrševanju zaporne kazni), ki jih v slovenskem... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Podali smo predlog za izvajanje družbeno koristnega dela. Kdo o tem odloča in kako to poteka? Sodišče lahko pod določenimi pogoji nadomesti kazen zapora do dveh let ali izrečeno denarno kazen z izvrševanjem dela v splošno korist, ki ga pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo v... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Kako se sodišče odloča o predlaganem alternativnem izvrševanju kazni zapora v konkretnem primeru? "Pri presoji smotrnosti izreka nadomestne izvršitve zaporne kazni sodišče upošteva težo dejanja, vzroke za dejanje in okoliščine, v katerih je bilo storjeno ter nevarnost, ki jo storilec... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Kaj se zgodi, če obsojenec, ki namesto zaporne kazni prestaja eno izmed nadomestnih oblik izvrševanja kazni zapora, ne izpolnjuje nalog oz. se ne drži dogovora? Če se obsojenec v celoti ali deloma ne drži pravil, določenih v okviru nadomestnega prestajanja kazni zapora, lahko sodišče odloči s sklepom, da se preostanek zaporne kazni izvrši v zavodu za... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Prejel sem sklep o določitvi uklonilnega zapora. Kaj to pomeni? Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača za storjeni prekršek globe v določenem roku, se prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni zapor. O uklonilnem zaporu odloča na predlog organa, ki... KAZENSKOPRAVNO/Prekrški
Globe nisem poravnal zaradi nizkih dohodkov. Sedaj sem prejel sklep o določitvi uklonilnega zapora. Kaj naj storim? Zoper sklep o uklonilnem zaporu lahko v 8 dneh od prejema sklepa vložite ugovor iz razloga, da določitev uklonilnega zapora glede na vaše premoženjsko stanje ni upravičena in v skladu z njegovim... KAZENSKOPRAVNO/Prekrški
Morala bi nastopiti uklonilni zapor, saj naj ne bi plačala globe za storjeni prekršek. Zanima me, kam lahko pošljem potrdilo o opravljenem plačilu? Potrdilo o plačilu lahko posredujete na elektronski ali poštni naslov pristojnega okrajnega sodišča, ki je izdalo sklep o določitvi ali poziv za nastop uklonilnega zapora. Ker se vaš postopek vodi... KAZENSKOPRAVNO/Prekrški