vprašanja in odgovori

Odgovori ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva.

  • sodnik
  • tožilec
  • javnost
  • nadzor
  • izločitev
  • vpogled v sodni spis
  • kriteriji
Vprašanje Odgovor Področje / Kategorija
Ali lahko zahtevam izločitev sodnika iz sodnega postopka in kdaj se je dolžan izločiti iz postopka sam? Pogoj za zakonito in pravilno odločanje sodišč je njihova nepristranskost. Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih ter obtožbah zoper njega brez nepotrebnega odlašanja odloča... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
CIVILNOPRAVNO/Pravda
UPRAVNOPRAVNO/Upravno sodstvo
Kako bo sodišče odmerilo kazen obdolžencu v kazenskem postopku? Kazensko sankcijo sme izreči storilcu kaznivega dejanja samo z zakonom ustanovljeno pristojno sodišče v postopku, ki se uvede in izvede v skladu z določbami zakona o kazenskem postopku (2. člen... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
Ali je zoper sodnika lahko uveden kazenski postopek? Kazenski postopek se lahko zoper sodnike uvede na podlagi dovoljenja Državnega zbora in po predhodni pridobitvi mnenja Sodnega sveta. Področje ureja Zakon o sodniški službi. Če je kazenski postopek... KAZENSKOPRAVNO/Kazensko sodstvo
SPLOŠNO/Sodna uprava
Ali lahko zahtevam prepis ali pregled sodnega spisa? Prepis ali pregled sodnega spisa lahko zahtevate kot stranka v postopku ali kot oseba, ki izkaže opravičen interes oziroma korist. Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis posameznih spisov... SPLOŠNO/Sodna uprava
Ali je vzpostavljen kakšen nadzor nad potekom odločanja sodišč v posamezni zadevi? V slovenskem sodnem sistemu je vzpostavljenih več mehanizmov nadzora nad delom sodišč. Možnost pritožbe in drugih pravnih sredstev skladno s postopkovno zakonodajo je primarna oblika nadzora... SPLOŠNO/Sodna uprava
Kateri kriteriji se upoštevajo pri sestavi ocene sodniške službe? Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih kriterijev (29. člen Zakona o sodniški službi): 1. strokovno znanje, pri čemer se upoštevajo zlasti sodnikova strokovna dejavnost,... SPLOŠNO/Sodna uprava
Ali vrhovni sodniki sodelujejo pri pripravi zakonodaje? Vrhovni sodniki pri pripravi zakonodaje sicer praviloma ne sodelujejo, so pa pomemben del strokovne javnosti, v kateri vsakodnevno sodelujejo tudi s svojimi prispevki. Sodniki pri tem sodelujejo osebno,... SPLOŠNO/Splošno sodstvo