informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: nadzor, sodnik

Področje, kategorija: SPLOŠNO / Sodna uprava
Datum zadnje spremembe: 28.05.2014

Vprašanje

Ali je vzpostavljen kakšen nadzor nad potekom odločanja sodišč v posamezni zadevi?

Odgovor

V slovenskem sodnem sistemu je vzpostavljenih več mehanizmov nadzora nad delom sodišč.

Možnost pritožbe in drugih pravnih sredstev skladno s postopkovno zakonodajo je primarna oblika nadzora zakonitosti odločanja.

Službeni nadzor je mogoč skladno z 12. oziroma 73. členom Zakona o sodiščih (ZS). V tem primeru lahko sodišče višje stopnje zaradi izvajanja nalog v skladu z zakonom zahteva določene podatke od sodišča nižje stopnje na svojem območju (podatke podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke o problemih, ki se pojavljajo pri sojenju, in druge podatke, potrebne za proučitev posameznih vprašanj, ki se pojavljajo pri njihovem delu) ali pregleda delo sodišča nižje stopnje. Prav tako sme predsednik sodišča višje stopnje, v posebnih primerih pa tudi predsednik sodišča pred katerim se zadeva obravnava, zahtevati podatke v zvezi z uporabo zakona in pregledovati spise v zadevah, v katerih je že bilo pravnomočno odločeno, v drugih pa le izjemoma, če je to potrebno zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu.

Predsednik sodišča višje stopnje sme na podlagi podatkov o poslovanju sodišča ali vložene posebne pritožbe tudi odrediti pregled poslovanja v zadevah sodišča nižje stopnje, ne glede na to, ali je bilo o tem pravnomočno že odločeno ali ne.

Skladno z 79.a členom Zakona o sodniški službi (ZSS) službeni nadzor posameznega sodnika obsega vse ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja sodniških dolžnosti po zakonu in sodnem redu ter za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, kakovost in strokovnost dela ter zaostanke pri delu (analiza sodnikovega dela, pregled spisov, razgovor s sodnikom...).

Pri Vrhovnem sodišču RS in višjih sodiščih so oblikovani tudi personalni sveti, ki so pristojni za izdelavo ocen sodniške službe.

Morda vas zanima tudi:

Ali je zoper sodnika lahko uveden kazenski postopek?

Ali se lahko fotografira ali snema v sodnem poslopju (na hodnikih...)?

Ali imam lahko v sodni dvorani pri sebi svoj mobilni telefon?

nazaj na seznam