Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Sodišče približuje sodstvo mladim - obisk dijakov na Okrajnem sodišču v Postojni

28.06.2024 / Okrajno sodišče v Postojni

razpravna 1 polna.2-2.jpg

Okrajno sodišče v Postojni so zadnja dva četrtka, 6. in 13. junija 2024, obiskali gimnazijci dveh oddelkov 3. letnika Šolskega centra Postojna. Sodišče so pobližje spoznali v okviru predmeta Aktivno državljanstvo. S tem sodišče razširja svoje že tradicionalno sodelovanje z okoliškimi šolami z namenom približevanja sodstva mladim in ozaveščanja mladih o pomenu pravne in demokratične družbe. 

Okrajno sodišče v Postojni so zadnja dva četrtka, t.j. 6. 6. in 13. 6. 2024 obiskali gimnazijci dveh oddelkov 3. letnika Šolskega centra Postojna. Sodišče so pobližje spoznali v okviru predmeta Aktivno državljanstvo. Pravosodni svétnici Kristina Božič Trošt in Saša Kordiš ter vodja Zemljiške knjige Mirjana Kranjec so se potrudile, da so jim kar se da nazorno približale delovanje samega sodišča in sodstva nasploh.

Najprej smo jim predstavili organizacijo stavbe in prostorov sodišča, predpisane oznake sodišča in varnostno službo. Potem smo se sprehodili do prostorov zemljiške knjige, kjer so si dijaki z zanimanjem ogledali stare zemljiške knjige, ki so nekatere še v nemškem in italijanskem jeziku, nekatere pa so se med 2. svetovno vojno žal tudi izgubile oz. so bile zažgane. Predstavljeno jim je bilo, kako so sodniki kasneje hodili po terenu in izgubljene zemljiškoknjižne podatke obnavljali. Prav tako jim je bil predstavljen razvoj zemljiške knjige od časa Marije Terezije pa do današnjega načina elektronskega vodenja zemljiškoknjižnih podatkov. Poslovanje zemljiške knjige s strankami jim je bilo opisano na praktičnih in njim čimbolj razumljivih ter poznanih primerih, tako da bodo ob pridobitvi svoje prve nepremičnine vedeli, kam se obrniti po pomoč in jim tovrstni postopki ne bodo popolnoma tuji.

slika 1 zk.1-1.jpg

slika 2 zk.1-2.jpg

Ogled in spoznavanje sodišča smo nadaljevali s sprehodom do najstarejše in najmarkantnejše razpravne dvorane sodišča, kjer je bilo dijakom na njim razumljiv in zanimiv način predstavljeno sodstvo kot ene od treh vej oblasti. Na primeru pridobitve vozniškega dovoljenja (ki je v tem trenutku za dijake še kako aktualna tema) jim je bilo predstavljeno delovanje vseh treh vej oblasti in njihova odvisnost druga od druge (sistem zavor in ravnovesij). Predstavljen jim je bil sodni sistem v Republiki Sloveniji, sodišča splošne pristojnosti ter specializirana sodišča, sistem instančnih sodišč in njihova vloga ter pristojnosti. Pojasnjena jim je bila razlika med civilnimi in kazenskimi postopki, predstavljen jim je bil sodni red v dvorani med naroki za glavno obravnavo ter način vodenja obravnav. Dijake so pri tem zelo zanimale razlike z anglosaškim sistemom, katerega procese večkrat vidijo prikazane v ameriških filmih. Prav tako so se spoznali z organizacijo dela na sodišču, s posameznimi vrstami postopkov, ki se vodijo na sodiščih ter s poklici na sodišču. Nekaj dijakov je izrazilo željo po nadaljnjem študiju prava, zato so bila njihova vprašanja usmerjena v pogoje za pridobitev različnih pravniških poklicev, kot so sodnik, državni tožilec, odvetnik, državni odvetnik, pa tudi notar, pravnik v gospodarstvu in podobno. Za primere, če bodo kdaj prejeli vabilo na narok, so jim bile pojasnjene dolžnosti, pa tudi pravice, ki jih imajo udeleženci različnih postopkov. 

razpravna 1 prazna.2-1.jpg

razpravna 1 polna.2-2.jpg
 

 

Dijaki so pokazali zanimanje glede instituta zastaranja, tako v civilnem pravu, kot tudi glede zastaranja kaznivih dejanj, pri čemer jim je bil pojasnjen smisel in vrednote, ki se zasledujejo s tako ureditvijo, pa tudi izjeme, ki so zaradi svojega pomena od zastaranja izvzete. Njihova vprašanja so zadevala še druge njim že poznane institute, kot so motenje posesti, mejni spori, dedovanje, razni prekrški, itd.

Posebno zanimanje je bilo tudi za zgodovino stavbe, v kateri sodišče posluje. Gre namreč za stavbo t.i. Vila Jurca, ki jo je leta 1910 zgradil domačin, veleposestnik in trgovec Fran Jurca, po koncu druge svetovne vojne pa je prešla v javno last, ko se je leta 1951 vanjo preselilo tudi poslovanje sodišča. Pri tej temi smo se razgovorili o postopkih nacionalizacije in kasnejše denacionalizacije, varstvu kulturne dediščine in podobno. 

stara stavba.3-1.jpg

 

Tako smo obisk počasi zaključili v pričakovanju ponovnega snidenja z novo generacijo nadobudnih srednješolcev. Postojnsko sodišče ima namreč že več kot dvajset letno tradicijo sodelovanja z okoliškimi šolami. Vsako leto so na ogled sodišča in zemljiške knjige prihajali dijaki programa Ekonomske šole v okviru šolskega predmeta Pravo oz. Sodobno gospodarstvo. V zadnjih dveh letih pa prihajalo v okviru predmeta Aktivno državljanstvo tudi dijaki drugih smeri, in sicer gimnazijske, strojniške, avtoserviserske ter orodjarske smeri.