Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

letna poročila

Raziskava 2013

  

ZADOVOLJSTVO JAVNOSTI Z DELOVANJEM SLOVENSKIH SODIŠČ

zadovoljstvo javnosti png.png

 

Vrhovno sodišče republike Slovenije se zaveda pomena zaupanja javnosti v delovanje sodišč. Zagotavljanje kakovostne storitve za stranke sodnih postopkov je poleg neodvisnosti in nepristranskosti, odgovornosti, integritete in poštenosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času ena temeljnih vrednot sodstva. Sodstvo je odločeno krepiti odnose z laično in strokovno javnostjo, zaposlene pa vzpodbujati v njihovem strokovnem in poklicnem razvoju, jim nuditi najboljše možne pogoje za delo ter krepiti občutek skupne pripadnosti in ponosa na delo v sodstvu.

Dozorelo je spoznanje, da je treba vodstvom sodišč in ostalim pristojnim institucijam ter državljanom nuditi čim bolj natančne in jasne informacije o delovanju sodišč. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je z namenom udejanjanja tega cilja pripravilo raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodstva. V raziskavo, ki so jo izvedli strokovnjaki Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, so tako bile vključene naslednje skupine deležnikov v sodstvu: splošna javnost, strokovna javnost (odvetniki, pravobranilci in tožilci), uporabniki sodišč in zaposleni.

Rezultati izvedene raziskave so v določenih pogledih vzpodbudni, vendar ni prostora za pretirano zadovoljstvo. Zaupanje javnosti v sodstvo je namreč nizko, prenizko. Pomembno pa je poudariti, da tudi tisti uporabniki, ki v postopkih pred sodiščem niso bili uspešni, višje ocenjujejo nepristranskost, neodvisnost in strokovnost sodnikov ter potek sodnega postopka kot splošna in celo strokovna javnost. S ponosom nas navdajajo izredno dobre ocene odnosa in strokovnosti sodnega osebja. Opogumlja nas tudi občutek pripadnosti zaposlenih in njihovo zadovoljstvo z delom v ožjih organizacijskih enotah.

Kljub pomembnim premikom na bolje je še veliko prostora za izboljšave pri poteku postopkov, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Glede na to, da se zavedamo tudi pomembnosti zunanjega pogleda, moramo strokovno javnost aktivneje vključiti v delovanje sodišč ter izboljšati in okrepiti komunikacijo med sodišči in ostalimi institucijami. Zaposlenim je potrebno omogočiti bolj spodbudno okolje v smislu napredovanja in razvoja ter omogočiti boljši pretok informacij med vodstvi sodišč in zaposlenimi.

Ob predstavitvi prve obsežne raziskave o delovanju sodstva se zahvaljujem sodelavcem in zunanjim strokovnjakom, ki so sodelovali pri njenem nastanku in izvedbi, ter predstavnikom strokovne javnosti in zaposlenim v sodstvu za njihovo pomoč in sodelovanje v raziskavi. Raziskavo bomo ponavljali, tako da bomo lahko sproti ugotavljali zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč in na podlagi pridobljenih informacij sprejemali ukrepe za izboljšanje stanja v sodstvu.

Svoje delovanje lahko izboljšujemo predvsem s strokovnim in predanim delom. S takim pristopom bomo dosegli tudi večje zadovoljstvo različnih deležnikov s sodstvom, kar bo pomembno prispevalo k trajnemu dvigovanju ugleda sodstva v javnosti.

Branko Masleša
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

 

 

SPLOŠNA JAVNOST

zadovoljstvo splošna png.png

Metodologija: V telefonski javnomnenjski v oktobru 2013 raziskavi je sodelovalo 730 anketiranih posameznikov iz celotne Slovenije izmed preklicanih 6000 gospodinjstev s stacionarnim telefonskim priključkom.

Analizirane vsebine:

 • Zaupanje v institucije
 • Dejavniki zaupanja ljudi v sodstvo
 • Integriteta sodnikov
 • Delovanje sodišč
 • Delovanje sodišč v prihodnje in izkušnje posameznikov na sodiščih

 

STROKOVNA JAVNOST

zadovoljstvo strokovna png.png

Metodologija: Spletno anketo so v oktobru 2013 izpolnjevali pravobranilci Državnega pravobranilstva, tožilci Državnega tožilstva in člani Odvetniške zbornice. Povezava do spletnega vprašalnika je bila poslana na e-poštne naslove 1515 odvetnikov, 195 tožilcev in 57 pravobranilcev. S precej nizko odzivnostjo strokovne javnosti smo pridobili le 108 odgovorov na anketo, kar predstavlja 6,1 % stopnjo odgovora.

Analizirane vsebine:

 • Percepcije o slovenskih sodiščih
 • Pretok informacij
 • Lastnosti sodišč
 • Sodno osebje in postopek
 • Obravnave

 

UPORABNIKI

zadovoljstvo uporabniki png.png

Metodologija: Na slovenskih sodiščih je v oktobru 2013 potekala anketa med uporabniki oziroma strankami o njihovem zadovoljstvu z delovanjem slovenskega sodstva. K anketi je sodno osebje pozivalo obiskovalce slovenskih sodišč po zaključenih obravnavah ali drugih opravkih na sodiščih, vprašalnike pa so uporabniki izpolnjevali samostojno in jih anonimno oddali v pripravljene nabiralnike. Uporabniki slovenskih sodišč so izpolnili 859 anketnih vprašalnikov.

Analizirane vsebine:

 • Splošno o sodstvu
 • Dostop do informacij
 • Dostop do sodišča in notranjost sodne zgradbe
 • Delovanje sodišča
 • Sodniki in postopek

Uporabniki - primerjalna analiza

 

ZAPOSLENI

zadovoljstvo zaposleni png.png

Metodologija: V oktobru 2013 je potekala raziskava o zadovoljstvu na delovnem mestu med zaposlenimi v sodnem sistemu Republike Slovenije. Anketo je na svoje e-spletne naslove prejelo vseh 4.454 zaposlenih na dan 30. septembra 2013, upoštevajoč aktualne kadrovske podatke. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 1.545 zaposlenih, kar predstavlja 34,7-odstotno stopnjo odgovora.

Analizirane vsebine:

 • Pretok informacij
 • Delovno mesto
 • Zadovoljstvo na delovnem mestu
 • Merila kakovosti
 • Medosebni odnosi
 • Možnosti napredovanja in nagrajevanja
 • Odnosi z nadrejenimi
 • Delovne obveznosti
 • Cilji in vrednote sodišča
 • Opremljenost z znanjem in prenos znanj
 • Delitev odgovornosti
 • Razvoj kariere

Zaposleni - primerjalna analiza

 

Poglobljena analiza rezultatov raziskave

Najnovejša raziskava - 2021