Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov pri obravnavi predlogov za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks

(Obvestilo po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - GDPR)

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Upravljavec podatkov je posamično sodišče, pri katerem se obravnava predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks.

Seznam sodišč

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

tel. št.: (01) 366 42 00, e-pošta:

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

12. in 12.a člen Zakona o sodnih taksah (ZST-1) - obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

4. Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebne podatke bo sodišče obdelovalo za namen odločanja o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, kar obsega tudi odločanje o pravnih sredstvih vloženih v zvezi s tem predlogom.

5. Obdelovani osebni podatki:

Sledeči podatki stranke sodnega postopka in družinskih članov stranke:

  • osebno ime,
  • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
  • davčna številka,
  • enotna matična številka občana,
  • državljanstvo,
  • dohodki in premoženje (skladno z določbami Zakona o socialno varstvenih prejemkih ZSVarPre in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS).

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Osebne podatke lahko pregledujejo le stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, njeni družinski člani, katerih podatki so bili obdelani po določbah tega zakona, ter sodišča in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem svojih z zakonom določenih pristojnosti. Stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, lahko pregleduje vse listine in sklep iz prejšnjega odstavka, razen listin s podatki o njenih družinskih članih, njen družinski član pa lahko pregleduje samo listine s podatki o njem. Po pregledu se listine in sklep (spet) zapre v posebni ovitek in na njem se označi, kdo in kdaj ter po kateri zakonski podlagi jih je pregledal.

7. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

8. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebni podatki se hranijo pet let po pravnomočnem zaključku postopka, nato se izbrišejo.

9. Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:

Stranka, ki poda predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks mora v predlogu navesti podatke iz drugega odstavka 12. člena ZST-1.

Materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavlja sodišče, ki po uradni dolžnosti pridobi za to potrebne osebne podatke, tudi podatke, ki štejejo za davčno tajnost, iz obstoječih zbirk podatkov, določenih v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

10. Informacije o obstoju pravic posameznika v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj:

Posameznik ima pravico, da od upravljavca (sodišča, ki obravnava predlog) zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, popravek ali izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

11. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo oziroma prijavo lahko posameznik poda pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si, tel. št.: (01) 230 97 30.