Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

predstavitev

O Vrhovnem sodišču RS

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je najvišje sodišče v Sloveniji. Poleg vsebinskega odločanja v sodnih postopkih odloča tudi v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči ter o prenosu pristojnosti na drugo sodišča. Skrbi za evidenco sodne prakse.


 

 
Letopis Vrhovnega sodišča RS - naslovnica
 

Letopis: Vrhovno sodišče v letu 2023
Yearbook: Supreme Court of the Republic of Slovenia in 2023

 


 

Letopis: Vrhovno sodišče v letu 2022
Yearbook: Supreme Court of the Republic of Slovenia in 2022

Letopis: Vrhovno sodišče v letu 2021
Yearbook: Supreme Court of the Republic of Slovenia in 2021

Letopis: Vrhovno sodišče v letu 2020
Yearbook: Supreme Court of the Republic of Slovenia in 2020

 


Govori predsednika Vrhovnega sodišča

Zbirka pomembnejših govorov predsednika Vrhovnega sodišča dr. Miodraga Đorđevića z domačih in mednarodnih dogodkov

 


Pristojnosti Vrhovnega sodišča

Najpomembnejše funkcije sodišča so sodno odločanje, ustvarjanje enotne sodne prakse, spremljanje sodne prakse meddržavnih sodišč, razvoj pravnih norm, sprejemanje načelnih pravnih mnenj o vprašanjih, pomembnih za enotno uporabo zakonov, dajanje pobud za izdajo ali spremembo zakonodaje ter določanje načina spremljanja sodne prakse na sodiščih. Na določenih področjih ima pooblastila za izvajanje funkcij za vsa sodišča, na primer na področju informatizacije, notranje revizije in dostopa do informacij javnega značaja, na drugih pa zanje opravlja le določena opravila, na primer na področju proračuna opravlja koordinacijo priprave in izvrševanja proračuna, na kadrovskem področju pa koordinira pripravo kadrovskega načrta.

Sodnice in sodniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Osrčje Vrhovnega sodišča predstavljajo vrhovne sodnice in vrhovni sodniki, ki opravljajo svojo funkcijo v sodečih oddelkih sodišča, glede na svojo usposobljenost za posamezno sodno področje. Praviloma so izvoljeni iz vrst najboljših sodnikov sodišč drugih stopenj, izjemoma pa tudi iz vrst vrhunskih pravnih strokovnjakov, ki pred tem še niso opravljali sodniške funkcije. Zagotavljajo sodno odločanje na ravni najvišjega sodišča v državi, razen odločanja na področju varstva človekovih pravic, na katerem ima v skladu z ustavno ureditvijo vlogo najvišjega sodišča v državi Ustavno sodišče Republike Slovenije. Sodniki spremljajo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in Sodišča Evropske unije (Sodišče EU) ter se povezujejo s pristojnimi organizacijskimi enotami teh sodišč.

Njihove odločitve in stališča, izražena v sodnih odločbah, ter njihovi prispevki, predstavljeni na seminarjih in drugih organiziranih oblikah izobraževanj za sodnike in druge pravnike ter objavljeni v strokovni literaturi, odločilno prispevajo tudi k uresničevanju in krepitvi načela pravne države, določenega z Ustavo Republike Slovenije.

Sodniki Vrhovnega sodišča predsedujejo Državni volilni komisiji. So tudi predsedniki in člani disciplinskega sodišča Sodnega sveta ter prvostopenjskih senatov in pritožbenih senatov disciplinskih sodišč Odvetniške zbornice Slovenije in Notarske zbornice Slovenije, disciplinskega sodišča za državne tožilce ter disciplinske komisije za državne odvetnike.

Izvolitev sodnikov Vrhovnega sodišča

O izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča odloča Državni zbor na predlog Sodnega sveta. To velja tudi takrat, ko ne gre za povsem novo izvolitev, temveč za napredovanje sodnika z nižjega sodišča. Tudi o morebitni razrešitvi, ki je mogoča iz omejenih razlogov, mora, kot pri vseh sodnikih, odločiti Državni zbor.

Predsednika Vrhovnega sodišča prav tako imenuje ali razreši Državni zbor, vendar na predlog ministra za pravosodje, ki mora prej pridobiti mnenji Sodnega sveta in zbora vseh sodnikov Vrhovnega sodišča. Imenovanje za predsednika ali razrešitev s te funkcije sicer nima nobenega vpliva na siceršnje sodniške pravice in dolžnosti sodnika, imenovanega na ta najvišji položaj v tretji veji oblasti. Na enak način je urejeno tudi imenovanje oziroma razrešitev podpredsednika Vrhovnega sodišča.

Neodvisnost Vrhovnega sodišča je zavarovana na enak način kot neodvisnost vseh nižjih sodišč. Dodatno zagotovilo neodvisnosti od izvršilne oblasti predstavlja opisan postopek za imenovanje predsednika in podpredsednika sodišča. Neodvisnost sodnikov Vrhovnega sodišča je zavarovana na podoben način kot neodvisnost preostalih sodnikov, s pomembno izjemo, da zoper njih ni mogoče uporabiti disciplinskega ukrepa premestitve na nižje sodišče.


 

vsrs_skozi_cas_naslovnica.jpg

Vrhovno sodišče na Slovenskem skozi čas (izšlo: 2016, v slovenskem in angleškem jeziku)