Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

predstavitev

Strokovne službe VSRS

Služba za odnose z javnostmi

Služba za odnose z javnostmi izvaja obveznosti sodišča glede komunikacij z javnostmi, nudi strokovno pomoč sodiščem, izvaja nadzor nad javno podobo in pojavnostjo sodstva, skrbi za spletne strani in informativne publikacije ter oblikuje in vzdržuje odnose z različnimi javnostmi.

Službo vodi mag. Jaša Vrabec.

Center za informatiko

Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem sodišč. V okviru tega izvaja naročanje in namestitev informacijsko komunikacijske opreme, njeno vzdrževanje, ter načrtovanje in izdelavo specializirane programske opreme. Sodeluje pri izobraževanju uporabnikov ter zagotavlja sisteme za spremljanje in podporo sodnih postopkov z enotno programsko opremo za vsa sodišča.

Center za informatiko vodi mag. Bojan Muršec.

Služba za razvoj sodne uprave

Služba za razvoj sodne uprave predlaga ukrepe in pristope namenjene izboljšanju vodenja in upravljanja sodišč ter povečanju uspešnosti in učinkovitosti njihovega poslovanja. Osrednje naloge službe so redno spremljanje podatkov o delu sodišč, analiziranje praks sodne uprave, svetovanje sodiščem in širjenje dobrih praks. Služba aktivno sodeluje pri projektih prenov poslovnih procesov Vrhovnega sodišča in drugih sodišč, pripravlja aktivnosti na prioritetnih oziroma problemskih sodnoupravnih področjih ter skrbi za mednarodno sodelovanje s Svetom Evrope, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami.

Službo vodi Tina Brecelj.

Služba za upravljanje projektov

Služba za upravljanje projektov izvaja strokovne naloge na področju strateških projektov v organizaciji Vrhovnega sodišča. Njene temeljne naloge so upravljanje projektov enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč, spremljanje vseh projektov v organizaciji Vrhovnega sodišča, priprava različnih poročil in informacij ter priprava predlogov za organizacijo projektov in imenovanje projektnih in delovnih skupin za vodenje posameznih projektov.

Službo vodi Nina Bogataj.

Služba za javna naročila

Služba za javna naročila je odgovorna za vse nabavne aktivnosti za potrebe Vrhovnega sodišča in tudi drugih sodišč. Osrednjo dejavnost predstavlja izvedba postopkov javnega naročanja računalniške strojne in programske opreme ter IT storitev za vsa slovenska sodišča, vključno z naročanjem novih informacijskih rešitev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Služba skrbi za vse faze javnega naročanja - od finančnega načrtovanja ter ugotavljanja in zbiranja potreb do uspešne realizacije pogodbenih obveznosti oziroma razdelitve opreme končnim uporabnikom.

Službo vodi Anita Mejač.

Centralna pravosodna knjižnica

Centralna pravosodna knjižnica je javna specialna knjižnica za področje pravosodja, prava in javne uprave, ki deluje v okviru Vrhovnega sodišča. Knjižnična zbirka vsebuje domače in tuje strokovne knjige ter revije, časopisje in neknjižno gradivo, hkrati pa svojim članom omogoča dostop do številnih podatkovnih zbirk. Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki ob vpisu izpolni pristopno izjavo.

Vodja knjižnice je Igor Zemljič.

Skupna kadrovska služba

Delovno področje Skupne kadrovske službe obsega izvajanje nalog koordiniranja, priprave in spremljanja izvrševanja skupnega kadrovskega načrta za sodišča, pripravo razpisov sodniških mest ter strokovno delo s področja kadrovskih zadev za potrebe Vrhovnega sodišča.

Vodja službe je mag. Simona Struna Ušeničnik.

Skupna finančno-računovodska služba

Glavne naloge službe so priprava, spremljanje in realizacija finančnega načrta sodišča, knjiženje poslovnih dogodkov, plačilo računov, evidentiranje podatkov za plače in druge stroške dela ter obračun plač in drugih stroškov dela, evidentiranje in spremljanje osnovnih sredstev. Skrbi tudi za obdelavo dohodnine in podatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Službo vodi mag. Marijana Karat.

Skupna notranje revizijska služba

Skupna notranja revizijska služba izvaja notranje revidiranje v vseh organizacijskih enotah sodišč. Osnovne naloge službe so preverjanje vzpostavljenega sistema poslovanja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, ažurnosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ter svetovanje odgovornim pri uresničevanju ciljev na področju vodenja in upravljanja sodišča, upravljanja tveganj in kontrolnih postopkov.

Službo vodi Andreja Žuna.

Pisarna za splošne in strokovno tehnične zadeve

Področje dela pisarne je med drugim skrb za varnost in zdravje pri delu, vozni park sodišča ter nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev. Znotraj službe deluje tudi skupna strojepisnica.

Vodja pisarne je mag. Marko Hrvatin.

Vpisniško-evidenčna služba

V okviru službe delujeta sprejemna pisarna, ki skrbi za prejem in odpravo pisanj ter pisarna sodnih oddelkov.

Službo vodi Rado Brezovar

Skupna finančna služba

Skupna finančna služba kot predlagatelj finančnega načrta zagotavlja finančna sredstva za vsa redna in specializirana sodišča v RS. Koordinira pripravo finančnih načrtov ter spremlja in usklajuje porabo proračunskih sredstev za delovanje sodišč.

Skupno finančno službo vodi Marija Gaberc.