Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

Pomembni dokumenti

Pravilnik o financiranju izobraževanja ob delu javnih uslužbencev v interesu DSS v LJ opr. št. Su 20/09-3 z dne 7.9.2009

Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja financ in računovodstva DSS v Lj opr. št. Su 20/14-3 z dne 3.7.2014 s spremembami in dopolnitvami.

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na DSS v LJ opr. št. Su 20/07-3 z dne 18.5.2007

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov opr. št. Su 20/06-3 z dne 1.12.2006

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na DSS v LJ opr.št. Su 4/2014 z dne 30.6.2014 s spremembami in dopolnitvami

Akt o pisarniškem poslovanju Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč opr. št. Su 20/04-3 z dne 8.7.2004 s spremembami in dopolnitvami

Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na DSS v LJ opr. št. Su 20/08-3 z dne 30.07.2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na DSS v LJ opr. št. Su 20/08-3 z dne 6.11.2008

Navodilo o prijavi nastopa dopusta opr. št. Su 100/2014 z dne 12.9.2014

Pravilnik o poslovnem času, delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev na DSS v Lj opr. št. Su 200/2014 z dne 7.10.2014 s spremembami in dopolnitvami

Akt o merilih za pričakovani obseg dela strokovnih sodelavcev in merilih za delovno uspešnost strokovnih sodelavcev iz naslova povečanega obsega dela na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani opr. št. Su 20/10-3 z dne 1.2.2010

Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov opr. št. Su 20/07-3 z dne 2.7.2007

Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov opr. št. Su 20/09-3 z dne 31.8.2009

Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila in uporabi osebnih vozil za službene namene opr. št. Su 20/05-3 z dne 12.9.2005

Pravilnik o opravljanju varnostne službe v sodni stavbi Okrajnega sodišča v Brežicah in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelek v Brežicah opr. št. Su 020102/2007 z dne 23.1.2007

Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Su 20/09-3 z dne 7.9.2009

Navodilo za poenotenje oblike sodnih odločb in ostalih sodnih pisanj opr. št. Su 20/10-3 z dne 29.3.2010

Navodilo o določitvi kriterijev za odmero letnega dopusta javnim uslužbencev opr. Su 20/12-3 z dne 2.3.2012

Pravilnik o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na DSS v Lj opr. št. Su 20/2014-3 z dne 24.2.2014

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2014

Letni program dela za leto 2016, 29.10.2015

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

katalog_DSSLJ_25082023.pdf