Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Kopru

Pomembni dokumenti

 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Delovnega sodišča v Kopru s spremembami, opr. št. Su 200100/2008-119 z dne 14.07.2008
 • Akt o pisarniškem poslovanju strokovne službe za brezplačno pravno pomoč s spremembami, opr. št. Su 200100/2005-15 z dne 31.01.2005
 • Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju, opr. št. Su 23/2018 z dne 17.01.2018
 • Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje in presnemavanje posnetih pogovorov, opr. št. Su 200100/2007 z dne 04.01.2008
 • Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Kopru, opr. št. Su 200100/2005-65 z dne 27.06.2005
 • Pravilnik o uporabi osebnih vozil za službene namene ter povračilu potnih stroškov za službeno potovanje, opr. št. Su 122/2018 z dne 10.11.2018
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na Delovnem sodišču v Kopru s spremembami, opr. št. Su 200100/2012-60 z dne 31.05.2012
 • Akt o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja, opr. št. Su 010902/2008-200100/2008 z dne 05.11.2008
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov, opr. št.200100/2008 z dne 05.11.2008
 • Navodilo o izvajanju javnega naročila po enostavnem postopku s spremembami, opr. št. Su 200100/2011 z dne 30.5.2011
 • Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov s spremembami, opr. št. Su 200100/2011 z dne 27.06.2011
 • Navodilo o prijavi nastopa dopusta, opr. št. Su 200100/2005-25 z dne 4.3.2005
 • Navodilo o postopku in ukrepih za zaščito zaposlenih na Delovnem sodišču v Kopru pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, opr. št. Su 200100/2009 z dne 08.04.2009
 • Dogovor o režimu parkiranja na parkiriščih o sodni stavbi, opr. št. Su 200100/2011-126 z dne 18.11.2011
 • Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, opr. št. Su 200100/2013 z dne 17.09.2013
 • Program alternativnega reševanja sporov pri DS Koper, opr. št. Su 71100/2010 z dne 01.06.2010
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substnc, opr. št. Su 33/2014 z dne 02.12.2014
 • Pravilnik o ukrepih zavarovanje dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev, opr. št. Su 33/2014 z dne 06.06.2014
 • Dogovor o opravljanju plačila sodnih taks, opr. št. Su 127/2017 - september 2017
 • Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 12.11.2003
 • Register tveganja, opr. št. Su 200100/2011 - december 2011
 • Načrt integritete, opr. št. Su 160004/2011 z dne 06.05.2011
 • Požarni red, opr. št. Su 200100/12-100 - december 2012
 • Program alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 071100/2010-106 z dne 01.06.2010
 • Etična načela za mediatorje, opr. št. Su 071100/2010 z dne 01.06.2010
 • Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju, opr. št. Su 121/2018 z dne 20.12.2017 

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ

Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk sodstva