Sodišče ustavilo postopek proti mladoletnemu dijaku

12.05.2021 / Okrožno sodišče v Mariboru

Okrajno sodišče v Mariboru je v postopku zoper mladoletnega dijaka, obdolženega kršitve določil Zakona o nalezljivih boleznih, izdalo sklep o ustavitvi postopka o prekršku. Ocenilo je, da ne bi bilo smotrno nadaljevati postopka, saj je želel mladoletni dijak na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozoriti na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja.

Mladoletni dijak je bil na predlog Policijske postaje Maribor I obravnavan zaradi prekrškov po Zakonu o nalezljivih boleznih, ker 9. februarja popoldne na protestnem shodu na Trgu svobode v Mariboru ni upošteval Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi, zaradi preprečevanja okužb z virusom covid-19.

Okrajno sodišče v Mariboru je v sklepu o ustavitvi postopka med drugim zapisalo, da sodi pravica do izražanja javnega mnenja oziroma svobode izražanja (39. člen Ustave RS), kakor tudi pravica do zbiranja in združevanja (42. člena Ustave RS) in pravica do svobode gibanja (32. člen Ustave RS) med temeljne ustavne pravice vseh državljanov Republike Slovenije. Pri uresničevanju teh temeljnih človekovih pravic je potrebno v skladu z načelom sorazmernosti presojati tudi pravice drugih, glede na to, da so te pravice omejene s pravicami drugih. Te pravice je torej mogoče omejiti le izjemoma. Enako izhaja tudi iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin (10. in 11. člen), Listine EU o temeljnih pravicah (11. in 12. člen) in tudi iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

Iz navedenega izhaja, da nobena ustavna pravica sicer ni absolutna, tudi ne pravica do zbiranja in izražanja mnenj, da pa je pri omejevanju teh pravic potrebno upoštevati načelo sorazmernosti in da jih je mogoče omejiti le izjemoma in za omejeno časovno obdobje. Zato Okrajno sodišče v Mariboru kot sporno ocenjuje že omejevanje teh temeljnih človekovih pravic z odlokom. Poleg tega iz naslova odloka izhaja, da gre za začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom, kar po mnenju sodišča ne pomeni, da gre za absolutno prepoved in da se zasleduje zgolj preprečevanje okužb z virusom.

Glede na vse omenjeno in tudi glede na ugotovitve iz odločbe Ustavnega sodišča U-I-18/02 je bilo Okrajno sodišče v Mariboru dolžno pri svojem odločanju opraviti test sorazmernosti in je tako tehtalo varnost zdravja in ohranjanje življenj ljudi na eni strani in svobodo do izražanja, svobodo do zbiranja in združevanja, svobodo gibanja ter svobodo do izobraževanja, ki je bila z odlokom omejena.

Ugotovilo je, da so v obravnavani zadevi vsi udeleženci mirnega javnega shoda nosili maske in držali varnostno razdaljo, zato niso mogli predstavljati nevarnosti za širjenje okužbe, saj so upoštevali vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Poleg tega so se ob določenih varovalnih ukrepih hkrati pričele sproščati tudi nekatere druge dejavnosti, zato je sodišče ocenilo, da poseg v pravice mladoletnikov ni prestal vsaj 1. točke testa sorazmernosti, saj bi se po mnenju sodišča tudi z blažjimi ukrepi, ob upoštevanju navodil NIJZ, prav tako lahko dosegel zasledovani cilj varovanja zdravja in ohranjanje življenj ljudi.

Okrajno sodišče v Mariboru je tako ocenilo, da ne bi bilo smotrno nadaljevati prekrškovnega postopka v tej zadevi, saj je želel mladoletni dijak na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozoriti na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja, s čimer je izvrševal zgolj svoji ustavni pravici svobode izražanja in zbiranja, ki tudi po mnenju sodišča z ničemer nista ogrožali zdravja in življenja drugih ljudi.

Podrobnejših dodatnih pojasnil o tej zadevi pa sodišče ne more dajati, saj gre za postopek proti mladoletni osebi, v katerih je javnost izključena.